Skip to content

Vidiek

Vidiek je dôležitou súčasťou života a histórie Slovákov. Je to pre nás miesto, domov, kde žijeme i miesto, kam sa vyberieme za svojím oddychom. Bolí ma, že momentálne vidiek chátra a mladí, perspektívni ľudia sú pre nesprávne rozhodnutia kompetentných nútení odchádzať do miest, prípadne do zahraničia. Jedine radikálnymi zmenami vieme opäť získať silný a stabilný vidiek.

„Momentálne vidiek chátra.”

Rozvoj vidieka

Rozvoj vidieka úzko súvisí s poľnohospodárstvom

Slovenský vidiek je najviac osídlený spomedzi všetkých krajín Európskej únie, čo v prepočte predstavuje približne 50 %. Práve rozvoj vidieka úzko súvisí s poľnohospodárstvom, s tvorbou krajiny a so životným prostredím.

Často sa v dnešnej dobe stretávame s faktom, že ľudia žijúci na vidieku, ktorí tu mali v minulosti vytvorenú prácu, sú dnes nútení cestovať niekoľko desiatok kilometrov na svoje nové pracovné miesta. Pravdou je, že nie všetci títo ľudia túžia po takomto živote a odmietajú sa presťahovať do miest, veľkomiest či zahraničia.

„Všetci milujeme vidiek.”

Oprava vidieka

Stabilný vidiek vytvára rovnováhu

Avšak na to, aby sa zefektívnil život na ňom je potrebné občanov podporiť a zabezpečiť im pracovné pozície i mimo závodov v mestách. Jedine silným a stabilným vidiekom, ktorý úzko súvisí a je naviazaný na život v mestách, vieme vytvoriť rovnováhu, a tým zabezpečiť vyvážený hospodársky výsledok, ako aj znižovať pasívnu obchodnú bilanciu v odvetví agrosektora.

Tieto podmienky však nie sú dnes vládou nijako podporované. Nepodporujú sa existujúci a ani mladí začínajúci poľnohospodári, a to ani v profesijnom či osobnom raste. Nevytvárajú sa príležitosti a podmienky pre rozvoj poľnohospodárskeho odvetvia.

Moja stratégia podporuje slovenských poľnohospodárov, poľnohospodársku prvovýrobu a chov zvierat.

V rámci mojej stratégie sa zameriavam na chov hospodárskych zvierat a na poľnohospodársku prvovýrobu. Je pre mňa kľúčové, aby sa k slovenskej pôde dostali slovenskí poľnohospodári. Práve oni sú tí, ktorí svojím životom a prácou formujú náš vidiek, našu krajinu. Žiaľ, produkty, ktoré si vieme reálne vypestovať doma, dovážame zo zahraničia, a tým ochudobňujeme náš vidiek. Toto sa musí zmeniť!

Vidiek

Moja stratégia na rozvoj a opravu vidieka

Efektívne riešim súčasné problémy poľnohospodárstva

V rámci svojho 20-ročného pôsobenia v agrosektore disponujem bohatými skúsenosťami a prehľadom. Viem teda efektívne riešiť súčasnú problematiku poľnohospodárstva. Štruktúry, ktoré zastupujú slovenských poľnohospodárov, ako aj ich zástupcovia, svoju činnosť vykonávajú neefektívne.  Myslím si, že starostovia a primátori by svojím pôsobením mali podporovať slovenských poľnohospodárov a vyvíjať nátlak na vládu, aby tak mohli ich obce napredovať a vytvárať ideálnejšie podmienky pre odvetvie a pre ľudí, ktorí majú záujem v ňom pracovať.

Slovenské poľnohospodárstvo chradne. Vidíme to už aj v praxi a jednou z možností je napr. zrušenie dane z pôdy poľnohospodárom. Takto by sme vytvorili rovnaké konkurenčné prostredie pre všetkých poľnohospodárov na Slovensku, ušetrila by sa byrokracia a za podpory štátu by sa aj podarilo vykryť tento výpadok v samospráve.

Tiež nevidím logiku v tom, že podpora, ktorá ide poľnohospodárom zo štátu sa naspäť zdaňuje. Ako príklad uvediem Maďarskú republiku, kde takéto nezmyselné zdanenie už dávno zrušili. Ďalej vidím priestor v zrušení odvodov pri sezónnych pracovníkoch (ako príklad uvádzam Poľsko), a aby som to dokončil v duchu V4, tak na porovnanie v Českej republike časť dotácií pre poľnohospodárov majú v kompetencii VÚC, ktoré najlepšie poznajú svoj kraj, okolie, farmárov, prvovýrobcov a tým najlepšie vedia, čo je pre danú lokalitu výhodné.

ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska a moja vízia

Na Slovensku je viac ako 3000 miest a obcí. Prvoradým cieľom združenia je zefektívnenie a zlepšenie života v daných obciach. Môžeme sem zahrnúť otázku životného prostredia alebo výberu daní. Tieto a podobné otázky sú dnes základným cieľom primátorov a starostov, ktorí svoje obce riadia.

V rámci môjho pôsobenia ako poslanec som voči vtedajšiemu vedeniu vystupoval kriticky. Nepáčil sa mi ľahostajný, neodborný a flegmatický prístup vtedajšieho vedenia obce. Po prebratí úradu som nemal čas pozerať sa dozadu a plne som sa sústredil na svoju prácu a na to, aby sa moja činnosť odrazila aj v praxi. Riadim sa svojou víziou a plánmi a viem, kam smerujem našu obec Dvory nad Žitavou.

„Výsledkom toho je veľa dôležitých krokov v praxi a pozitívnych rozhodnutí, stále nás však čaká veľa práce.”

Najdôležitejšie faktory sú pre mňa:

  • životné prostredie
  • rozvoj možností pre mladých ľudí
  • lepšie, prijateľné bývanie
  • možnosť dostať sa ku zdravým slovenským potravinám
  • vytvoriť materské školy, jasle, základné školy
  • rozvoj podnikateľských aktivít a podpora podnikateľov